.: Na imieniny do: Małgorzaty, Marty i Nikifora .: Użytkowników online: 1
 
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
Strona Główna
Galeria
 
Komisja Sędziowska
Zarząd
Sędziowie
Obsada
Regulaminy
Komunikaty
Statystyki
 
Mat. Szkoleniowe
Przepisy gry
Testy
Kontrowersje
 
Inne
Download
Katalog stron
Kontakt
 
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
 
 
  Regulaminy - 2013-08-23 12:59:34
W rozwini?ciu newsa przedstawiamy najnowsze zmiany w regulaminach rozgrywek trampkarzy oraz m?odzików.

Wydzia? Gier i Wydzia? Dyscypliny MZPN przypominaj? s?dziom prowadz?cym w sezonie 2013/14 zawody w III i IV lidze, w krakowskich klasach okr?gowych oraz ma?opolskich ligach m?odzie?owych (juniorów starszych, juniorów m?odszych, trampkarzy i m?odzików) o obowi?zku wype?nienia Sprawozdania S?dziego z zawodów w systemie Extranet w terminie 48 godzin od zako?czenia spotkania.

Wydzia? Gier MZPN informuje przy okazji o zmianach jakie od sezonu 2013/14 nast?pi? w Ma?opolskiej Lidze Trampkarzy i M?odzików:

Ma?opolska Liga Trampkarzy b?dzie w tym sezonie rozgrywana zgodnie z uchwalon? przez Zarz?d PZPN "Unifikacj? organizacji szkolenia i systemu wspó?zawodnictwa dzieci i m?odzie?y pi?karskiej w Polsce". 
Dru?yna sk?ada si? z 11 zawodników. W czasie spotkania ka?da dru?yna mo?e wymieni? w??cznie z bramkarzem siedmiu zawodników, bez prawa ich powrotu do gry. Kary - wed?ug obowi?zuj?cych przepisów gry, czyli ?ó?te i czerwone kartki. Czas gry bez zmian - 2x35 minut, obowi?zuje spalony, obuwie mi?kkie, pi?ka nr 5.

Najwa?niejsze informacje dla rozgrywek Ma?opolskiej Ligi M?odzików:
- Czas trwania spotkania wynosi 2×30 minut z 15-minutow? przerw?
- Wymiary boiska: d?ugo?? boiska od pola karnego do pola karnego, szeroko?? od 60 m do 68 m
- Wymiary bramki: 5 m × 2 m; ustawione na ?rodku linii pola karnego na pe?nowymiarowym boisku
- Rzuty ro?ne wykonywane s? jako tzw. krótkie
- Rzut karny wykonywany jest z odleg?o?ci 9 m
- Dru?yny wyst?puj? w sk?adach dziesi?cioosobowych (8 zawodników w polu + bramkarz)
- W czasie spotkania ka?da dru?yna mo?e wymieni? ??cznie z bramkarzem dziewi?ciu zawodników, z prawem ich powrotu do gry.
- Mog? gra? dziewcz?ta - maksymalnie 2 na boisku, a 4 w kadrze meczowej
- Zawodnicy mog? rozgrywa? spotkania w obuwiu mi?kkim (tzw. lanki)
- Mecze rozgrywa si? pi?kami nr 4
Niezale?nie od kar przewidzianych w obowi?zuj?cych przepisach gry w pi?k? no?n? s?dzia zawodów w celach wychowawczych mo?e okresowo wykluczy? zawodnika z gry na okres 3-5-10 minut. Wysoko?? tych kar uzale?niona jest od stopnia przewinienia. Czwarte okresowe wykluczenie tego samego zawodnika powoduje ca?kowite wykluczenie go z gry. Dru?yna, której zawodnik zosta? ukarany okresowym lub ca?kowitym wykluczeniem z gry nie mo?e w tych zawodach wprowadzi? w jego miejsce nowego zawodnika.

Nowy regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej mzpnkrakow.pl niebawem, po uwzgl?dnieniu redakcyjnych poprawek i zmian zaproponowanych przez Prezydium Zarz?du MZPN.
dodał: mariusz
|  
 
 
Adres Podokręgu
ul. Sądecka 9
32-700 Bochnia
tel. 507 925 212
 
Nr konta
63 1240 5208 1111
0010 7406 2798
MZPN PPN w Bochni
 
Facebook
 
Kalendarz
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1
 
ˆ 2012 Podokręg Bochnia Wszelkie prawa zastrzeżone.